Ana səhifə | Biz kimik? | Layihələr | Nəşrlər | Linklər | Əlaqə
AZ | EN | RU
ELANLAR

TƏDQİQATÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

 Iqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

“Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları ilə ticarət mübadiləsinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri”

adlı tədqiqatın hazırlanması üçün ekspertlərlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin və xüsusilə ərzaq məhsulları üzrə ticarət münasibətlərinin ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri və çətinlikləri öyrənməkdən ibarətdir.


davamı
VALYUTA
  1 USD
  1 EUR
  1 RUB
  1 GBP
  100 JPY
11.08.2020 11:12
SORĞU
Bələdiyyəyə əmlak vergisi ödəyirsinizmi?
Bəli, ödəyirəm
Xeyr, çünki yığan yoxdur
Xeyr, çünki bələdiyyəyə inamım azdır
Deyə bilmərəm
NƏŞRLƏR
TəDQIQATLAR
Azərbaycanda 1606 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. 2021-ci ildə bələdiyyələrin büdcə gəlirləri ölkə üzrə ümumilikdə 41,7 milyon manat, bir bələdiyyənin illik gəliri orta hesabla 26 min manat olub. Yerli büdcə gəlirlərinin həcmində kəskin fərqlər var. Kənd bələdiyyələrin büdcə gəlirləri kiçik olsa da şəhər bələdiyyələrin büdcə gəlirləri kifayət qədər yüksəkdir. Bakı şəhəri üzrə bələdiyyələrin orta illik büdcə gəlirləri 218 min manat olduğu halda Qobustanda 5 min manata bərabər olub . Büdcə gəlirlərinin həcmindən asılı olmayaraq onların şəffaf xərclənməsi, əhaliyə dövrü olaraq hesabat verilməsi çox vacibdir. Çünki bələdiyyə büdcələrinin vəsaitləri ictimai vəsaitlərdir, onlar bələdiyyə ərazisində yaşayan əhalinin ödədikləri vergi və ödənişləri hesabına formalaşır.


Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olmasına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi2010-cu il dövl?t büdc?si layih?si bar?d? Milli Büdc? Qrupunun R?Y?


T?miz su problemi

Öt?n il dövl?t ba?ç?s?n?n s?r?ncam? ?sas?nda ayr?-ayr? rayonlarda modul tipli sut?mizl?yici qur?ular?n qura?d?r?lmas? üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan 1 milyon manatdan çox v?sait ayr?l?b. K?nd m?nt?q?l?rind? sut?mizl?yici qur?ular?n qurulmas? Ekologiya v? T?bii S?rv?tl?r Nazirliyin? tap??r?l?b.

Nazirliyin sayt?nda m?lumat verilir ki, 2007-2010-cu ill?rd? 18 rayonun 156 k?ndind? modul tipli sut?mizl?yici qur?ular qura?d?r?l?b v? bu k?ndl?rd? ya?ayan 300 mind?n art?q ?hali içm?li su il? t?min edilib.

Nazirlik bildirir ki, sut?mizl?yici qur?ular?n gücün? gör? adamba??na gün ?rzind? 20-30 litr içm?li su dü?ür. Su ?haliy? supaylay?c? ??b?k? vasit?sil? çatd?r?l?r: “K?ndd? tikilmi? supaylay?c? m?nt?q?l?rin bir-birind?n m?saf?si 150-300 metr t??kil edir. Bu o dem?kdir ki, k?ndd? ya?ayan ?hali ?n uza?? 150 metr m?saf? q?t etm?kl? içm?li su götür? bilir”.

M?lumatda daha sonra qeyd olunur ki, su hövz?sind?n götürül?n xam suyun bulan?ql???n?n azald?lmas? üçün ?lav? olaraq 66 k?ndd? 40-90 kubmetr h?cmind? xam su hovuzlar? da in?a edilib.


Qur?ular n? d?r?c?d? s?m?r?lidir?

Bu sualla müst?qil ekspertl?r? v? “Az?rsu” r?smil?rin? müraci?t etdik.

Ekologiya v? T?bii S?rv?tl?r Nazirliyinin idar?sind? olan sut?mizl?yici qur?ularla ba?l? ara?d?rma aparm?? jurnalist Elxan Salahov bildirir ki, 2009-cu ild? Salyan, Sabirabad v? Kürd?mir rayonlar?nda apard??? ara?d?rma zaman? nazirliyin Kür-Araz q?ra?? k?ndl?rd? qura?d?rd??? sut?mizl?yici qur?ular?n da??ld???n?, böyük ?ks?riyy?tinin i?l?m?diyini mü?ahid? edib: “Bu qur?ular?n qura?d?r?ld??? k?ndl?rd? paylama ??b?k?si yaln?z bir neç? yerd? qura?d?r?lan bulaqlardan ibar?t idi. Amma h?min bulaqlar da da??l?b getmi?di. H?tta bulaqlar?n üz?rind?ki kranlar, su borular? s?radan ç?xm??d?. Yerli sakinl?r, icra nümay?nd?liyi, b?l?diyy? s?drl?ri il? söhb?td?n m?lum oldu ki, nazirliyin dövl?t büdc?si hesab?na tikdiyi bu qurgular c?mi bir neç? ay i?l?yib”.

Elxan Salahovun dediyin? gör?, ara?d?rma zaman? m?lum olub ki, ?sas problem idar?çilikl? ba?l? imi?: “Çünki nazirlik o qur?ular? tik?nd?n sonra onun idar?çiliyini b?l?diyy?l?r? h?val? etmi?di. B?l?diyy? is? qur?unu i?l?tm?yi, günün mü?yy?n saatlar?nda motoru i?? sal?b t?mizl?nmi? kanal suyunu bulaqlara vurma?? k?nd sakinl?rind?n birin? tap??rm??d?. Raz?la?maya ?sas?n, h?min i?çinin maa??n? da b?l?diyy? öd?m?li idi. Ancaq bunun üçün b?l?diyy?y? pul ayr?lmad???ndan i?çiy? ?m?khaqq? öd?nilmirdi. Buna gör? d? qur?unu i?l?d?n operator qur?uya n?zar?t etm?kd?n, onu i?l?tm?kd?n imtina etmi?di. Bel?likl?, qur?u bax?ms?z, n?zar?tsiz qald???ndan da??l?b-tökülmü?dü. Y?ni bu qur?ular?n idar?çiliyi b?l?diyy?l?r? verils? d?, ?m?k haqq? m?s?l?si t?nziml?nm?mi?di”.

Jurnalist ?lav? edir ki, bu qur?ular i?l?s? bel?, ?halinin t?mizl?nmi? suya ?lçatanl?q s?viyy?si çox a?a?? olub: “Çünki bulaqlar c?mi bir neç? yerd? qoyulmu?du. El? ail?l?r vard? ki, bulaqlardan suyu götürm?k üçün 300-500 metr m?saf? q?t edirdi. Y?ni onlar?n evl?ri h?min bulaqlardan 300-500 metr v? daha art?q m?saf?l?rd? yerl??irdi”.

Elxan Salahov deyir ki, onun bu ara?d?rmas? mü?yy?n dair?l?rd? hay-küy yaratsa da, n?tic?d? problemin h?lli üçün bir s?ra add?mlar at?l?b.

Ekologiya v? T?bii S?rv?tl?r Nazirliyi sut?mizl?yici qur?ular?n istismar? il? ba?l? qald?r?lan probleml?ri bölü?ür v? bildirir ki, qur?ular?n istismar? Nazirl?r Kabinetinin q?rar? il? Ekologiya v? T?bii S?rv?tl?r Nazirliyin? tap??r?l?b. Bundan sonra is? qur?ulara n?zar?t ed?c?k idar? yarad?l?b. Nazirlikd?n veril?n aç?qlamaya gör?, sut?mizl?yici qur?ular münt?z?m olaraq s?rf materiallar? (d?yi?diril?n filtrl?r, dezinfeksiyaedici, yuyucu v? çökdürücü madd?l?r v? s.) il? t?chiz olunur, s?radan ç?xm?? hiss?l?r d?yi?dirilir, boru x?tl?rind? yaranan nasazl?qlar, qur?ular?n istismar?nda yaranan dig?r probleml?r operativ olaraq aradan qald?r?l?r, onlar?n istismar?nda i?çil?r? metodik v? texniki yard?m göst?rilir.


Su anbar? tikils?ydi...

?halinin içm?li su t?minat?n?n yax??la?d?r?lmas? il? ba?l? layih? h?yata keçir?n ?qtisadi T???bbüsl?r? Yard?m ?ctimai Birliyinin eksperti Samir ?liyevin sözl?rin? gör?, h?r k?ndd? sut?mizl?yici qur?u tikm?kd?ns? su anbar?n?n tikilm?si daha s?m?r?li olard?. Ekspert fikrini bel? ?sasland?r?r: “C?nubi Qafqazda ?n az su ehtiyat? Az?rbaycandad?r. Yeralt? sular? n?z?r? almasaq, iki ?sas m?nb? Kür-Araz çay?d?r. Hökum?t sut?mizl?yici qur?u tikm?si üçün ba?lad??? i? t?qdir?layiqdir, amma çay?n keçdiyi rayonlarda su anbarlar? tikils?ydi, n?inki k?ndl?ri, h?tta rayonu da içm?li su il? t?min ed? bil?rdi. Bu su anbarlar?n?n tikilm?si daha ucuz ba?a g?lir, h?m d? texnologiyas? imkan verir ki, ?hali uzun müdd?t keyfiyy?tli içm?li su il? t?min olunsun”.

Samir ?liyev deyir ki, sut?mizl?yici qur?ular? h?r k?ndd? tikm?k laz?md?r v? n?z?r? al?nsa ki, hans?sa texniki nasazl?q yaransa, dem?li, yerli sakinl?r nasazl?q aradan qald?r?lanad?k susuz qalacaqlar, daha do?rusu, keyfiyy?tsiz su ümidin? qalacaqlar: “Sut?mizl?yici qur?ular bir qayda olaraq çaya yax?n yerd? tikilir, amma su anbarlar? k?narda tikil? bil?r. Sad?c?, çaydan götürül?n su anbara x?tl?rl? g?tirilir. ?n ?sas? odur ki, su anbar? vasit?sil? daha çox ?razini içm?li su il? t?min edilir”.


“Çaylar?n özü t?bii su anbar?d?r”

“Az?rsu” S?hmdar C?miyy?tinin r?smisi Anar C?bray?ll? is? hesab edir ki, sut?mizl?yici qur?ular?n qura?d?r?lmas? effektlidir. Onun sözl?rin? gör?, b?zi yerl?rd? su anbarlar? tikilib, amma su m?nb?l?ri olan yerl?rd? ?lav? su anbarlar?n?n tikilm?sin? ehtiyac yoxdur: “El? bu çaylar?n özü anbar? ?v?z edir, daha ?lav? anbar tikm?y? n? ehtiyac var?!”

Anar C?bray?ll? deyir ki, sut?mizl?yici qur?ular ?sas?n Kür-Araz boyu k?ndl?rdir v? bu ?razil?rd? su anbar? tikilm?si üçün ?razi yoxdur: “Kür özü böyük su vadisidir, burda yer yoxdur ax?. Bir d? 1000-2000 sakini olan k?nd üçün anbar tikilm?sin? ehtiyac yoxdur, çaydan götürül?n su ehtiyac? öd?yir”.

Anar C?bray?ll? istisna etmir ki, ya???lar, da?q?nlar zaman? sut?mizl?yici qur?ular?n m?hsuldarl??? a?a?? dü?sün: “Da?q?nlar olanda suda lil art?r, sut?mizl?yici qur?ular?n m?hsuldarl??? a?a?? dü?ür. M?s?l?n, bu zaman Bak?ya g?l?n su azal?r, amma hesab etmir?m ki, bu, çox ciddi probleml?r yarad?r”.

Anar C?bray?ll?n?n sözl?rin? gör?, yax?n ill?rd? ba?lan??c?n? Kürd?n götür?c?k k?m?r vasit?sil? 140-dan çox k?ndi içm?li su il? t?min ed?c?kl?r v? bu layih?y? art?q ba?lan?b.


F.?L?YEVA
 
Tarix: 06 Yanvar 2012  |  Baxış sayı: 1640
© Müəllif hüquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə "İqtisadi Forum"a istinad mütləqdir.
EKSPERT RƏYİ
Samir ƏLİYEV
"İqtisadi forum" jurnalının baş redaktoru

Mərkəzi Bankın depozit hərracları niyə cəlbedicidir?

Bu gün ilin 24-cü depozit hərracı keçirildi. Hərracda tələb təklifdən 2,5 dəfə çox olub. Mərkəzi Bank 200 milyon manat həcmində depozit cəlb etməyi elan etsə də, bankların təklifi 504,7 milyon manat olub. Elə buna görə də illik faiz dərəcəsi 12,98%-dən 12,7%-ə düşüb. Bugünkü hərrac nəticəsində banklar 14 günə təxminən 975 min manat qazanacaq. Ümumilikdə isə Mərkəzi Bank tərəfindən 2017-ci ilin yola saldığımız dövründə 4 milyard manata yaxın vəsait depozit şəklində cəlb edilib və buna görə banklara 21,9 milyon manat faiz ödənilib.


Rövşən AĞAYEV
İTYİB-nin sədr müavini
Pensiya yaşı artsın, artmasın?

Hazırda Azərbaycanda pensiyaya çıxma yaşı kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60-dır. Dünya ölkələri ilə müqayisə etsək, bu çox aşağı göstəricidirmi? Qətiyyən yox.
Müqayisə üçün deyim ki, Avstriya, Belçika, Almaniya və Danimarkada həm qadınlar həm də kişilər üçün 65 yaş, Briytaniyada kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60 yaşdı. Keçid ölkələrindən Gürcüstanda kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60, Belorusda kişilər üçün 60, qadınlar üçün 55, Qazaxıstanda kişilər üçün 63, qadınlar üçün 58, Latviyada həm qadınlar, həm də kişilər üçün 62 yaşdır.

Azər MEHTİYEV
İTY İB-in sədri
Rəqabət mədəniyyəti, mədəni rəqabət

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatındakı iqtisadi fəallığın və əldə edilmiş iqtisadi artımların neft sektoruna və buradan əldə edilən böyük neft gəlirlərinə əsaslandığı heç kəsə sirr deyil. 2012-ci ildə ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) təqribən yarısı, sənaye məhsulunun 88 faizi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin təqribən 3/4-ü neft sektorunun hesabına formalaşıb.


ARXİV