Ana səhifə | Biz kimik? | Layihələr | Nəşrlər | Linklər | Əlaqə
AZ | EN | RU
ELANLAR

TƏDQİQATÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

 Iqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

“Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları ilə ticarət mübadiləsinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri”

adlı tədqiqatın hazırlanması üçün ekspertlərlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin və xüsusilə ərzaq məhsulları üzrə ticarət münasibətlərinin ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri və çətinlikləri öyrənməkdən ibarətdir.


davamı
VALYUTA
  1 USD
  1 EUR
  1 RUB
  1 GBP
  100 JPY
22.10.2019 02:04
SORĞU
Bələdiyyəyə əmlak vergisi ödəyirsinizmi?
Bəli, ödəyirəm
Xeyr, çünki yığan yoxdur
Xeyr, çünki bələdiyyəyə inamım azdır
Deyə bilmərəm
NƏŞRLƏR
TəDQIQATLAR

Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olmasına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi2010-cu il dövl?t büdc?si layih?si bar?d? Milli Büdc? Qrupunun R?Y?


İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi "ən yaxşı siyasət sənədi" nominasiyasının qalibi oldu

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beyin mərkəzlərinin hazərladıqları siyasət sənədlərin qiymətləndirilməsinin nəticələri açıqlandı

?qtisadi T???bbüsl?r? Yard?m ?ctimai Birliyinin haz?rlad??? “B?l?diyy?l?rin maliyy? imkanlar?n?n art?r?lmas?: Fiziki ??xsl?rd?n ?mlak vergisi üzr? vergi bazas?n?n t?kmill??dirilm?si” adl? s?n?d Az?rbaycanda beyin m?rk?zl?rinin siyas?t s?n?dl?ri aras?ndan ?n yax?? siyas?t s?n?di seçilib. “?qtisadi forum” jurnal?n?n m?lumat?na gör?, bu bar?d? Birliyin r?hb?ri Az?r Mehtiyev aç?qlama verib.

A.Mehtiyevin sözl?rin? gör?, ?qtisadi T?dqiqatlar M?rk?zi Aç?q C?miyy?tl?r?n ?ctimai Assosiasiyas? (PASOS) v? “Kamil v?t?nda?” ?ctimai Birliyi il? t?r?fda? olaraq Avropa ?ttifaq? t?r?find?n maliyy?l??diril?n “Beyin m?rk?zl?rinin q?rar q?bulu arenas?nda rolunun gücl?ndirilm?si vasit?si il? idar?etm?nin effektivliyinin yüks?ldilm?si” layih?si ç?rçiv?sind? beyin m?rk?zl?rinin siyas?t s?n?dl?ri aras?nda qiym?tl?ndirm? apar?l?b.

Dekabr?n 12-d? layih?nin yekunlar?na h?sr olunmu? yekun konfrans v? t?r?fda? beyin m?rk?zl?rinin m?hsullar?n?n nümayi? olundu?u s?rgi t??kil olunub.

Layih?nin t?r?fda?lar?ndan olan ?qtisadi T?dqiqatlar M?rk?zinin r?hb?ri Qalib Bayramov ?vv?lc? layih? bar?d? m?lumat verib: “?ki il müdd?tind? h?yata keçiril?n layih?nin ba?l?ca m?qs?di Az?rbaycanda f?aliyy?t göst?r?n yerli dü?ünc? m?rk?zl?rinin institutsional v? t?dqiqat imkanlar?n?n art?r?lmas? yolu il? onlar?n q?rarlar?n q?bulunda i?tirak?n? v? hökum?tin f?aliyy?tinin gücl?ndirilm?sind? rolunu art?rmaqdan ibar?t olub.”

Avropa ?ttifaq?n?n proqram meneceri Olaf Heidelbach  ç?x???nda ?sas diqq?ti v?t?nda? c?miyy?ti institutlar?n?n, xüsusil? d? beyin m?rk?zl?rinin inki?af?n?n h?r bir ölk? üçün da??d??? ?h?miyy?t? yön?ldib.

Layih?nin koordinatoru Ramil Kaz?mov 2 il ?rzind? görül?n i?l?r bar?d? t?qdimatla ç?x?? edib. Bildirib ki, layih? ç?rçiv?sind? t?r?fda? kimi seçilmi? 4-ü regiondan olmaqla 18 QHT-nin f?aliyy?tinin gücl?ndirilm?si, bilik v? bacar?qlar?n art?r?lmas? üçün öt?n 2 il ?rzind? onlar üçün 7 t?lim t??kil olunub. Bundan ?lav?, ?TM t?r?fda? dü?ünc? m?rk?zl?rin? strateji menecment v? keyfiyy?t? n?zar?t institutlar?n?n t??kilind? metodiki d?st?k göst?rib. Eyni zamanda t?r?fda? beyin m?rk?zl?ri il? biznes icmas? v? dövl?t orqanlar? aras?nda ?laq?l?rin qurulmas? v? inki?af? üçün t?dbirl?r h?yata keçirilib, t?r?fl?rin i?tirak? il? qar??l?ql? ?m?kda?l?q imkanlar?n?n müzakir? olundu?u görü?l?r t??kil edilib. ?TM h?mçinin t?r?fda? beyin m?rk?zl?rinin m?tbuatla ?laq?l?rinin gücl?ndirilm?si, jurnalistl?rin beyin m?rk?zl?rinin f?aliyy?ti bar?d? m?lumatlar?n haz?rlanmas? üsullar?na dair m?lumatland?r?lmas? m?qs?dil? K?V nümay?nd?l?rin? xüsusi t?lim keçib.

Layih? ç?rçiv?sind? t?r?fda?l?q edil?n m?rk?zl?rin i?tirak? il? Az?rbaycan Dü?ünc? M?rk?zl?ri Alyans? v? onun ?nternet sayt? (www.thinktank.az )yarad?l?b. Bundan ?lav?, t?r?fda? beyin m?rk?zl?rinin t?dqiqat m?hsullar?ndan ibar?t iki dild? n??rin 2 say? haz?rlanaraq d?rc olunub.

T?r?fda? beyin m?rk?zl?rinin nümay?nd?l?ri H?s?n Hüseynli (Kamil V?t?nda? ?ctimai Birliyi) v? Sabit Ba??rov (?qtisadi v? Siyasi Ara?d?rmalar M?rk?zi) t??kilatlar?n?n layih?d?n ?ld? etdiyi s?m?r?l?r bar?d? ç?x?? edibl?r.

?TM ?dar? Hey?tinin üzvü Dünya Camalova layih? ç?rçiv?sind? ?m?kda?l??a aç?q olan dövl?t orqan??n?n mü?yy?nl??dirilm?si m?qs?dil? K?V v? QHT-l?r aras?nda keçirilmi? sor?unun n?tic?l?rini i?tirakç?lara t?qdim edib. Onun verdiyi m?lumatdan ayd?n olub ki, 35-d?k tan?nm?? jurnalist v? QHT aras?nda keçirilmi? sorguya dövl?t orqanlar?n?n v?t?nda? c?miyy?ti institutlar? il? ?m?kda?l??a aç?ql?q s?viyy?sini mü?yy?nl??dirm?y? imkan ver?n suallar daxil edilib. Cavabland?r?lm?? anketl?rin t?hlili n?tic?sind? ?m?kda?l??a aç?ql???n müxt?lif parametrl?ri üzr? toplanan s?sl?rin yekununa gör?, Vergil?r Nazirliyi 55 s?sl? birinci yer? ç?x?b. Yekuna gör?, ilk onlu?un sonrak? yerl?rini Rabit? v? ?nformasiya Texnologiyalar? Nazirliyi (29 s?s), ?qtisadiyyat v? S?naye Nazirliyi (29 s?s), ?m?k v? ?halinin Sosial Müdafi?si Nazirliyi(26 s?s), Ekologiya v? T?bii S?rv?tl?r Nazirliyi(22 s?s), Daxili ??l?r Nazirliyi(17 s?s), Dövl?t Sosial Müdafi? Fondu(17 s?s), ?dliyy? Nazirliyi(B?l?diyy?l?rl? ?? M?rk?zi v? Penitensiar Xidm?tin timsal?nda – 16 s?s), Dövl?t Neft Fondu (14 s?s), Dövl?t Statistika Komit?si(13 s?s), Respublika Prokurorlu?u(13 s?s), T?l?b? Q?bulu üzr? Dövl?t Komissiyas?(12)v? T?hsil Nazirliyi(12 s?s). T?qdimatdan sonra i?tirakç?lar sor?u il? ba?l? fikirl?rini s?sl?ndiribl?r.

Sonda layih? ç?rçiv?sind? t?r?fda? beyin m?rk?zl?rinin siyas?t s?n?dl?ri aras?ndan ?n yax?? siyas?t s?n?dinin seçilm?si m?qs?di il? keçirilmi? qiym?tl?ndirm?nin n?tic?l?ri aç?qlan?b. Q.Bayramovun sözl?rin? gör?, 5 n?f?r yerli v? xarici ekspertd?n ibar?t münsifl?r hey?tinin apard??? qiym?tl?ndirm?nin qalibi ?qtisadi T???bbüsl?r? Yard?m ?ctimai Birliyinin haz?rlad??? “B?l?diyy?l?rin maliyy? imkanlar?n?n art?r?lmas?: Fiziki ??xsl?rd?n ?mlak vergisi üzr? vergi bazas?n?n t?kmill??dirilm?si” adl? s?n?d olub.

Rasional ?nki?af u?runda Qad?nlar C?miyy?tinin s?dri, münsifl?r hey?tinin üzvü ??hla ?smay?l qalib üçün haz?rlanan kiçik h?diyy?ni Birliyin r?hb?ri Az?r Mehtiyev? t?qdim edib.

Konfransdan sonra i?tirakç?lar v? qonaqlar s?rgid? t?msil olunan t?r?fda? beyin m?rk?zl?rinin m?hsul v? xidm?tl?ri il? tan?? olublar.

 


 
Tarix: 13 Dekabr 2013  |  Baxış sayı: 2326
© Müəllif hüquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə "İqtisadi Forum"a istinad mütləqdir.
EKSPERT RƏYİ
Samir ƏLİYEV
"İqtisadi forum" jurnalının baş redaktoru

Mərkəzi Bankın depozit hərracları niyə cəlbedicidir?

Bu gün ilin 24-cü depozit hərracı keçirildi. Hərracda tələb təklifdən 2,5 dəfə çox olub. Mərkəzi Bank 200 milyon manat həcmində depozit cəlb etməyi elan etsə də, bankların təklifi 504,7 milyon manat olub. Elə buna görə də illik faiz dərəcəsi 12,98%-dən 12,7%-ə düşüb. Bugünkü hərrac nəticəsində banklar 14 günə təxminən 975 min manat qazanacaq. Ümumilikdə isə Mərkəzi Bank tərəfindən 2017-ci ilin yola saldığımız dövründə 4 milyard manata yaxın vəsait depozit şəklində cəlb edilib və buna görə banklara 21,9 milyon manat faiz ödənilib.


Rövşən AĞAYEV
İTYİB-nin sədr müavini
Pensiya yaşı artsın, artmasın?

Hazırda Azərbaycanda pensiyaya çıxma yaşı kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60-dır. Dünya ölkələri ilə müqayisə etsək, bu çox aşağı göstəricidirmi? Qətiyyən yox.
Müqayisə üçün deyim ki, Avstriya, Belçika, Almaniya və Danimarkada həm qadınlar həm də kişilər üçün 65 yaş, Briytaniyada kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60 yaşdı. Keçid ölkələrindən Gürcüstanda kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60, Belorusda kişilər üçün 60, qadınlar üçün 55, Qazaxıstanda kişilər üçün 63, qadınlar üçün 58, Latviyada həm qadınlar, həm də kişilər üçün 62 yaşdır.

Azər MEHTİYEV
İTY İB-in sədri
Rəqabət mədəniyyəti, mədəni rəqabət

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatındakı iqtisadi fəallığın və əldə edilmiş iqtisadi artımların neft sektoruna və buradan əldə edilən böyük neft gəlirlərinə əsaslandığı heç kəsə sirr deyil. 2012-ci ildə ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) təqribən yarısı, sənaye məhsulunun 88 faizi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin təqribən 3/4-ü neft sektorunun hesabına formalaşıb.


ARXİV