Ana səhifə | Biz kimik? | Layihələr | Nəşrlər | Linklər | Əlaqə
AZ | EN | RU
ELANLAR

TƏDQİQATÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

 Iqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

“Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları ilə ticarət mübadiləsinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri”

adlı tədqiqatın hazırlanması üçün ekspertlərlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin və xüsusilə ərzaq məhsulları üzrə ticarət münasibətlərinin ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri və çətinlikləri öyrənməkdən ibarətdir.


davamı
VALYUTA
  1 USD
  1 EUR
  1 RUB
  1 GBP
  100 JPY
11.08.2020 11:12
SORĞU
Bələdiyyəyə əmlak vergisi ödəyirsinizmi?
Bəli, ödəyirəm
Xeyr, çünki yığan yoxdur
Xeyr, çünki bələdiyyəyə inamım azdır
Deyə bilmərəm
NƏŞRLƏR
TəDQIQATLAR


Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olmasına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi2010-cu il dövl?t büdc?si layih?si bar?d? Milli Büdc? Qrupunun R?Y?


Dövl?t b?l?diyy?l?r? kompensasiya verm?lidir
“B?l?diyy? torpaqlar?n?n h?rraclar vasit?sil? sat??? v? ya icar?y? verilm?si qaydalar?n?n q?bulunu l?ngitm?si n?tic?sind? b?l?diyy?l?r? d?ymi? ziyan? öd?m?k üçün dövl?t onlara kompensasiya öd?m?lidir” – bu bar?d? “?qtisadi forum” jurnal?na aç?qlamas?nda ?qtisadi T???bbüsl?r? Yard?m ?ctimai Birliyinin eksperti Samir ?liyev bildirib.
 

Ekspertin fikrinc?, “Büdc? sistemi haqq?nda” qanunun 32.4-cü v? “B?l?diyy?l?rin maliyy?sinin ?saslar? haqq?nda” qanunun 6.3-cü madd?sin? gör?, icra hakimiyy?ti orqanlar?n?n q?bul etdikl?ri q?rarlar n?tic?sind? yerli büdc?l?rin g?lirl?rinin azalmas? v? ya x?rcl?rinin artmas? ba? verdikd?, uy?un azalma v? ya artma m?bl??l?ri bu q?rarlar? q?bul ed?n orqanlar t?r?find?n kompensasiya olunur. Prezidentin 23 oktyabr 2007-cil tarixli s?r?ncam?na ?sas?n b?l?diyy?l?r mülkiyy?tind? olan torpaqlar? ancaq h?rraclar v? müsabiq?l?r yolu il? sata v? ya icar?y? ver? bil?r. S?r?ncamda Nazirl?r Kabinetin? h?rraclar?n v? müsabiq?l?rin keçirilm? qaydalar?n? haz?rlamas? tövsiy? olunurdu. S?r?ncam?n icras? olaraq  ?dliyy? Naz?rliyi b?l?diyy?l?r? r?smi m?ktub gönd?r?r?k dekabr?n 1-d?n etibar?n torpaq sat???n? saxlamaqla ba?l? müraci?t etmi?di. Ancaq h?rraclar?n v? müsabiq?l?rin keçirilm? qaydalar?n? haz?rlamas? prosesi xeyli uzand? v? yaln?z 16 aydan sonra, 2009-cu ilin aprelind? ilk h?rrac keçirildi.

S.?liyev hesab edir ki, bu q?rar n?tic?sind? yerli büdc?nin g?lirl?rind? k?skin azalma mü?ahid? edilib: ”2008-ci ild? yerli büdc?nin g?lirl?ri 57,4% icra olunub. 2007-ci ill? müqayis?d? büdc? g?lirl?ri 14% azalaraq 43,1 milyon manat t??kil edib. B?l?diyy? ?mlak?n?n v? torpa??n?n öz?ll??dirilm?sind?n daxilolmalar 30 milyon manat proqnozla?d?r?lsa da, 47,8% (14,4 milyon manat) icra olunub. Bu is? o dem?kdir ki, b?l?diyy? büdc?l?ri 2008-cil ild? t?xmin?n 16 milyon manat m?bl??ind? g?lirl?rini itiribl?r. Dem?li, qanunvericiliyin t?l?bl?rin? uy?un olaraq höküm?t b?l?diyy?l?r? ?n az? 16 milyon manat h?cmind? kompensasiya öd?m?lidir”.  

 Dövl?t ?mlak?n?n Reyestri Xidm?tinin s?dri Arif Qara?ovun 2007-ci ilin dekabr?n 1-d?n sonra b?l?diyy?l?r t?r?find?n sat?lm?? torpaqlar?n dövl?t qeydiyyat?na al?nmayaca?? il? ba?l? m?tbuatda aç?qlamas?na münasib?t bildir?n ekspert qeyd edib ki, hökum?t b?l?diyy?l?rin d? v?ziyy?tini ba?a dü?m?lidir. Onun fikrinc?, günah?n t?kc? b?l?diyy?l?rin üz?rin? qoyulmas? düzgün deyil: “Dövl?t faktiki 2008-ci ild? b?l?diyy?l?r? ?mlaklar?n?n v? torpaqlar?n?n satma?a v? ya icar?y? verm?y? qada?a qoyub. Bu müdd?t ?rzind? ya t?cili h?rrac?n keçirilm? qaydalar?n? q?bul etm?li, ya da b?l?diyy?l?r? ?lav? kompensayiya verm?li idi. Ancaq bunlar?n heç biri edilm?di. B?l?diyy?l?r d? qada?aya baxmayaraq büdc? öhd?likl?rini yerin? yetirm?k m?qs?dil? 14 milyon manat d?y?rind? torpaq sat?blar”

Ekspert bu v?ziyy?td? 2 ç?x?? yolu t?klif edir: “Birinci yol ondan ibar?tdir ki, b?l?diyy?l?rin 2007-ci ilin dekabr?ndan b?ri satd??? torpaqlar?n n?tic?l?rini l??v edir v? onu h?rraclar vasit?sil? r?sml??dirir. ?v?zind? dövl?td?n proqnozla?d?rd??? 30 milyon manat h?cmind? kompensasiya al?r. ?kinci yolda is? bu müdd?t ?rzind? sat?lm?? torpaqlar sahibinin ad?na r?sml??dirilir, b?l?diyy?l?r? is? ?lav? olaraq 16 milyon manat öd?nilir. H?r iki variantda b?l?diyy?l?r? kompensasiya öd?nilm?lidir”.

Ekspertin fikrinc?, ?ks arqument göst?ril? bil?r ki, bu, büdc? g?lirl?rinin daimi itkisi deyil, 2009-cu ilin aprelind?n etibar?n b?rpa edilib v? kompensasiya ancaq daimi itiril?n g?lir m?nb?sin? gör? öd?nilir. ?st?nil?n halda müvafiq icra hakimiyy?tinin f?aliyy?tsizliyi n?tic?sind? b?l?diyy?l?rin 2008-ci maliyy? ilind? büdc? g?lirl?rind? azalma ba? verib. Bu s?b?bd?n d? x?rc öhd?likl?rinin bir qismi icra olunmay?b. ?kincisi, hökum?t bu vaxta q?d?r itirilmi? d?y?rin öd?nilm?si v? ya kompensasiyalar?n verilm?si hallar?n? özünd? ehtiva etdir?n s?n?d haz?rlamal? v? orada kompensasiya öd?nilm?li olan hallar?n detall? izah? göst?rm?li idi. Bu s?n?d ?sas?nda konkret olaraq bu situasiyada kompensasiya öd?m?y? borcu olmad???n? sübut etm?lidir. Üçüncüsü, bel? hallar?n g?l?c?kd? d? t?krarlanmas?na heç kim z?man?t vermir. T??ssüf ki, bel? hala keçmi?d? d? rast g?linib. M?s?l?n, 2006-c? ild? dövl?t yerli büdc?l?rin ?sas g?lir m?nb?si olan yol vergisini b?l?diyy?l?rin ?lind?n ald?, amma ?v?zind? onlara kompensasiya öd?m?di.

Son ill?r b?l?diyy?l?rin maliyy? imkanlar?n? art?r?lmas? ?v?zin? onun daha da m?hdudla?d?r?lmas?  tendensiyas? mü?ahid? edilir.

 
 
Tarix: 13 Aprel 2009  |  Baxış sayı: 2027
© Müəllif hüquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə "İqtisadi Forum"a istinad mütləqdir.
EKSPERT RƏYİ
Samir ƏLİYEV
"İqtisadi forum" jurnalının baş redaktoru

Mərkəzi Bankın depozit hərracları niyə cəlbedicidir?

Bu gün ilin 24-cü depozit hərracı keçirildi. Hərracda tələb təklifdən 2,5 dəfə çox olub. Mərkəzi Bank 200 milyon manat həcmində depozit cəlb etməyi elan etsə də, bankların təklifi 504,7 milyon manat olub. Elə buna görə də illik faiz dərəcəsi 12,98%-dən 12,7%-ə düşüb. Bugünkü hərrac nəticəsində banklar 14 günə təxminən 975 min manat qazanacaq. Ümumilikdə isə Mərkəzi Bank tərəfindən 2017-ci ilin yola saldığımız dövründə 4 milyard manata yaxın vəsait depozit şəklində cəlb edilib və buna görə banklara 21,9 milyon manat faiz ödənilib.


Rövşən AĞAYEV
İTYİB-nin sədr müavini
Pensiya yaşı artsın, artmasın?

Hazırda Azərbaycanda pensiyaya çıxma yaşı kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60-dır. Dünya ölkələri ilə müqayisə etsək, bu çox aşağı göstəricidirmi? Qətiyyən yox.
Müqayisə üçün deyim ki, Avstriya, Belçika, Almaniya və Danimarkada həm qadınlar həm də kişilər üçün 65 yaş, Briytaniyada kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60 yaşdı. Keçid ölkələrindən Gürcüstanda kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60, Belorusda kişilər üçün 60, qadınlar üçün 55, Qazaxıstanda kişilər üçün 63, qadınlar üçün 58, Latviyada həm qadınlar, həm də kişilər üçün 62 yaşdır.

Azər MEHTİYEV
İTY İB-in sədri
Rəqabət mədəniyyəti, mədəni rəqabət

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatındakı iqtisadi fəallığın və əldə edilmiş iqtisadi artımların neft sektoruna və buradan əldə edilən böyük neft gəlirlərinə əsaslandığı heç kəsə sirr deyil. 2012-ci ildə ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) təqribən yarısı, sənaye məhsulunun 88 faizi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin təqribən 3/4-ü neft sektorunun hesabına formalaşıb.


ARXİV