Ana səhifə | Biz kimik? | Layihələr | Nəşrlər | Linklər | Əlaqə
AZ | EN | RU
ELANLAR

TƏDQİQATÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

 Iqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

“Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları ilə ticarət mübadiləsinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri”

adlı tədqiqatın hazırlanması üçün ekspertlərlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin və xüsusilə ərzaq məhsulları üzrə ticarət münasibətlərinin ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri və çətinlikləri öyrənməkdən ibarətdir.


davamı
VALYUTA
  1 USD
  1 EUR
  1 RUB
  1 GBP
  100 JPY
11.08.2020 11:12
SORĞU
Bələdiyyəyə əmlak vergisi ödəyirsinizmi?
Bəli, ödəyirəm
Xeyr, çünki yığan yoxdur
Xeyr, çünki bələdiyyəyə inamım azdır
Deyə bilmərəm
NƏŞRLƏR
TəDQIQATLAR


Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olmasına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi2010-cu il dövl?t büdc?si layih?si bar?d? Milli Büdc? Qrupunun R?Y?


“M?rk?zi Bank dollar?n ucuzla?mas?na imkan verm?m?lidir”

Samir ?liyev: ”?ks halda ölk?d? arzuolunmaz sosial-iqtisadi prosesl?r ba? ver? bil?r”

“M?rk?zi Bank Az?rbaycanda dollar?n k?skin ucula?mas?na imkan verm?m?lidir. Çünki bu ucuzla?ma arzu olunmaz sosial-iqtisadi n?tic?l?r? g?tirib ç?xara bil?r”. Bu sözl?ri ?qtisadi T???bbüsl?r? Yard?m ?ctimai Birliyinin eksperti Samir ?liyev “?qtisadi forum” jurnal?na aç?qlamas?nda bildirib.

Ekspert? gör?, bütün prosesl?rl?r M?rk?zi Bank?n v?ziyy?ti n?zar?td? saxlad???n? göst?rir, ancaq dollar?n k?skin ucuzla?mas? ölk?d? bir s?ra sosial-iqtisadi probleml?r yarada bil?r. “Dünyada dollar?n k?skin ucuzla?mas? fonunda Az?rbaycanda bu ba? vermir. Dollar Yaponiya iyenas?na qar?? 15 illik, Avstraliya dollar?na qar?? 27 illik, avroya qar?? is? 8 ayl?q minimum h?dd? dü?üb. Az?rbaycanda is? bu minimum 22 aya b?rab?rdir. Görünür, M?rk?zi Bank öz imkanlar?ndan istifad? ed?r?k prosesl?ri n?zar?td? saxlay?r. Ancaq az da olsa ucuzla?man? mü?ahid? edirik. Manat?n dollara nisb?t?n haz?rki m?z?nn?si 80,18 q?pik t??kil edir ki, bu da 2009-cu ilin yanvar?nda b?ri ?n a?a?? göst?ricidir.” – dey? ekspert bildirib.

Samir ?liyevin fikrinc?, 80 q?pik psixoloji h?ddir v? dollar bu h?dd?n a?a?? dü?s? onun ucuzla?mas? 70 q?piy? q?d?r davam ed? bil?r. “M?rk?zi Bank?n aç?qlamalar?na r??m?n ölk?d? dollarla?ma s?viyy?si yüks?kdir. ?g?r dollar?n ucuzla?mas? psixoloji h?dd olan 80 q?piklik h?ddi keçs? bu ölk?d? kütl?vi ??kild? dollardan imtina prosesl?rin? r?vac ver? bil?r. Bank ?man?tl?rinin 60%-ni xarici valyuta t??kil edir. Dollar?n bu ?man?tl?rd? ç?kisi t?xmin?n 90% t??kil edir. ?nsanlar?n kütl?vi ??kild? ?man?tl?rini geri götürm?si v? ya onu dig?r valyutalara, xüsus?n d? manata çevirm?si prosesi ölk?d? dollar art?ql??? yarada bil?r. Bu is? öz növb?sind? manat q?tl??? yaratmaqla milli valyutan?n möhk?ml?nm?sini ??rtl?ndir?r. Onsuz da neft g?lirl?ri ölk?y? kifay?t q?d?r dollar g?tirir, ixrac dollar üz?rind? qurulub. Ola bilsin M?rk?zi Bank bir müdd?t v?ziyy?ti sabit saxlaya bilsin, ancaq uzunmüdd?tli t?zyiq qar??s?nda geri g?kilm?li olacaq”

Ekspertin fikrinc?, M?rk?zi Bank manat?n dollardan as?l?l???n? azaltmaq üçün bivalyuta s?b?tinin strukturuna d?yi?iklik etm?lidir: “Art?q bir neç? ildir ki, manat?n kursu dollar v? avronun daxil edildiyi bivalyuta s?b?ti ?sas?nda mü?yy?nl??dirilir. Haz?rda s?b?td? dollar?n pay? 90%, avronun pay? is? 10%. Buna gör? d? dünya bazarlar?nda dollar?n kursunda ba? ver?n r?qsl?r manata birba?a t?sir edir. Düzdür, M?rk?zi Bank valyuta ehtiyat? hesab?na bu t?siri minimuma endirir. Ancaq bu t?yziqin uzunmüdd?tli olaca?? t?qdird? onun qar??s?n?n al?nmas? ç?tinlik tör?d? bil?r. Xüsus?n d? neftin ucuzla?mas? v? ölk?nin g?l?c?kd? neft g?lirl?rinin azalmas? amili bu prosesi sür?tl?ndir? bil?r. Bu bax?mdan bivalyuta s?b?tind? avronun ç?kisinin 10%-d?n 30-40%-? yüks?ldilm?si, dollar?n pay?n?n is? uy?un olaraq azald?lmas? yax?? olard?. M?s?l?n, qon?u Rusiyada dollar v? avronun ç?kisi müvafiq olaraq 55% v? 45% t??kil edir. Ona gör? d?, dünya bazarlar?nda dollar?n v? ya avronun m?z?nn?sinin k?skin d?yi?m?si rublda t?sirinin az göst?rir. Dig?r ölk?l?rd? eyni v?ziyy?ti mü?ahid? edirik.”

S. ?liyev hesab edir ki, M?rk?zi Bank 2011-ci ild? manat?n dollara nisb?t?n ucuzla?mas?n? t?min etm?lidir. “Bir q?d?r ?vv?l Britaniyan?n “Ekonomist” jurnal?n?n haz?rlad??? Big Mac indeksin? ?sas?n manat?n dollara qar?? real m?z?nn?si 86 q?pik olmal?d?r. Bu indeks r?smi hesablama üsulu olmasa da mü?yy?n q?d?r reall??? ?ks etdirir. Reall?q is? ondan ibar?tdir ki, manat?n dollara nisb?t?n m?z?nn?si haz?rki s?viyy?d?n a?a?? olmal?d?r.”. Ekspert? gör?, M?rk?zi Bank t?dric?n manat?n ucuzla?mas? siyas?tin? ba?lamal?d?r. “M?rk?zi Bank g?l?n il ?rzind? 3-5% ucuzla?man? h?yata keçirm?lidir. Fikrimc?, bu ucuzla?ma t?xmin?n 85 q?pik s?viyy?sin? q?d?r dü?? bil?r”

“?qtisadi forum” jurnal?n?n M?rk?zi Banka istinad?n verdiyi m?lumata gör?, oktyabr?n 13-d? AB? valyutas?n?n manata nisb?t?n r?smi m?z?nn?si 80,18 q?pik mü?yy?n edilib. Bu, 11 yanvar 2009-cu ild?n b?ri ?n a?a?? göst?ricidir. H?min tarixd? 1 dollar 80,17 q?piy? b?rab?r olub.

Öt?n ay dollar manata nisb?t?n 0,2% ucuzla??b. Sentyabrda dollar?n r?smi m?z?nn?si 80,38 q?pikd?n 80,26 q?piy? dü?üb. Ümumilikd? 2010-cu ilin öt?n 10 ay? ?rzind? manat dollara nisb?t?n 0,1% bahala??b.

Dollar?n ucuzla?mas? öz t?sirinin avroya da göst?rib. Oktyabr?n 13-d? Avropa valyutas?n?n r?smi m?z?nn?si 1 manat 11,97 q?piy? yüks?lib. Ancaq cari ild? avro manata nisb?t?n 3,4% ucuzla??b.

Tarix: 13 Oktyabr 2010  |  Baxış sayı: 1823
© Müəllif hüquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə "İqtisadi Forum"a istinad mütləqdir.
EKSPERT RƏYİ
Samir ƏLİYEV
"İqtisadi forum" jurnalının baş redaktoru

Mərkəzi Bankın depozit hərracları niyə cəlbedicidir?

Bu gün ilin 24-cü depozit hərracı keçirildi. Hərracda tələb təklifdən 2,5 dəfə çox olub. Mərkəzi Bank 200 milyon manat həcmində depozit cəlb etməyi elan etsə də, bankların təklifi 504,7 milyon manat olub. Elə buna görə də illik faiz dərəcəsi 12,98%-dən 12,7%-ə düşüb. Bugünkü hərrac nəticəsində banklar 14 günə təxminən 975 min manat qazanacaq. Ümumilikdə isə Mərkəzi Bank tərəfindən 2017-ci ilin yola saldığımız dövründə 4 milyard manata yaxın vəsait depozit şəklində cəlb edilib və buna görə banklara 21,9 milyon manat faiz ödənilib.


Rövşən AĞAYEV
İTYİB-nin sədr müavini
Pensiya yaşı artsın, artmasın?

Hazırda Azərbaycanda pensiyaya çıxma yaşı kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60-dır. Dünya ölkələri ilə müqayisə etsək, bu çox aşağı göstəricidirmi? Qətiyyən yox.
Müqayisə üçün deyim ki, Avstriya, Belçika, Almaniya və Danimarkada həm qadınlar həm də kişilər üçün 65 yaş, Briytaniyada kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60 yaşdı. Keçid ölkələrindən Gürcüstanda kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60, Belorusda kişilər üçün 60, qadınlar üçün 55, Qazaxıstanda kişilər üçün 63, qadınlar üçün 58, Latviyada həm qadınlar, həm də kişilər üçün 62 yaşdır.

Azər MEHTİYEV
İTY İB-in sədri
Rəqabət mədəniyyəti, mədəni rəqabət

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatındakı iqtisadi fəallığın və əldə edilmiş iqtisadi artımların neft sektoruna və buradan əldə edilən böyük neft gəlirlərinə əsaslandığı heç kəsə sirr deyil. 2012-ci ildə ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) təqribən yarısı, sənaye məhsulunun 88 faizi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin təqribən 3/4-ü neft sektorunun hesabına formalaşıb.


ARXİV