Ana səhifə | Biz kimik? | Layihələr | Nəşrlər | Linklər | Əlaqə
AZ | EN | RU
ELANLAR

TƏDQİQATÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

 Iqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

“Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları ilə ticarət mübadiləsinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri”

adlı tədqiqatın hazırlanması üçün ekspertlərlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin və xüsusilə ərzaq məhsulları üzrə ticarət münasibətlərinin ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri və çətinlikləri öyrənməkdən ibarətdir.


davamı
VALYUTA
  1 USD
  1 EUR
  1 RUB
  1 GBP
  100 JPY
22.10.2019 02:04
SORĞU
Bələdiyyəyə əmlak vergisi ödəyirsinizmi?
Bəli, ödəyirəm
Xeyr, çünki yığan yoxdur
Xeyr, çünki bələdiyyəyə inamım azdır
Deyə bilmərəm
NƏŞRLƏR
TəDQIQATLAR

Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olmasına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi2010-cu il dövl?t büdc?si layih?si bar?d? Milli Büdc? Qrupunun R?Y?


T?hsil: texniki d?yi?iklikl?r islahatm??

Bu sah?d? informasiyalar?n ?lçatanl??? da m?hdudla??b

Ali m?kt?b? haz?rla?an bir ?agirdin m?kt?bd?nk?nar haz?rl??? üçün ail?l?rin illik x?rci dövl?t büdc?sind?n bir ?agird? ç?kil?n illik x?rcd?n t?xmin?n 3 d?f? çoxdur. Bu r?q?m ?qtisadi T???bbüsl?r? Yard?m Birliyinin "Az?rbaycanda orta t?hsil sisteminin C?nubi Qafqaz, Baltik v? ??rqi Avropa ölk?l?ril? müqayis?li t?dqiqat"?nda yer al?r. T?dqiqatç?lar yaz?r ki, hökum?t orta t?hsil sistemind? heç bir institusional d?yi?iklik add?m? atmad??? halda, bir s?ra texniki d?yi?iklikl?ri "islahat" ad? il? c?miyy?t? t?qdim etm?y? müv?ff?q olub:

"M?s?l?n, 15 illik müzakir?l?rd?n sonra hökum?t yeni "T?hsil haqq?nda" qanun q?bul etdi. N?inki hökum?t adamlar?, h?tta opponent siyasi institutlar?n t?msilçil?ri, pe??kar ekspertl?r kimi c?miyy?td? q?bul olunan ??xsl?r d? yeni qanunun orta t?hsild? hans? d?yi?iklikl?r? s?b?b olaca??, bunun hans? f?rqli mexanizml?rl? ba? tutaca?? üz?rind?n sükutla keçirl?r. Halbuki yeni qanunda n? m?kt?bl?r? inzibati-maliyy? muxtariyy?ti verilm?si, n? mü?lliml?rin statusu v? pedaqoji kadrlar?n maddi t?minat sisteminin d?qiq prinsipl?ri, n? m?kt?bl?rin f?aliyy?tin? v?t?nda? n?zar?ti, n? d? orta t?hsilin maliyy? ehtiyaclar?n?n hesablanmas? üçün d?qiq ç?rçiv?l?rin c?z?lmas? il? ba?l? h?r hans? mexanizm v? prinsip var".

Yeni qanunun b?zi müdd?alar?n? müt?r?qqi add?m kimi qiym?tl?ndirm?k ç?tindir. M?s?l?n, 11 illik icbari t?hsilin müdd?ti 9 il? endirilib. Halbuki 17-18 ya?l? u?aqlar?n az qala 40 faizinin orta t?hsild?n yay?nd??? ölk?d? bel? bir q?rar?n q?bulunu arqumentl??dirm?k asan deyil. Do?rudur, inki?af etmi? ölk?l?rin ?ks?riyy?tind? yaln?z ?sas t?hsil icbaridir. Amma h?min ölk?l?rd? Az?rbaycandan f?rqli olaraq mük?mm?l orta ixtisas v? pe?? t?hsili sistemi mövcuddur. Y?ni orta m?kt?bl?rd? oxumaq ist?m?y?n 15-16 ya?da u?aqlar?n t?hsilini davam etdirm?si üçün alternativ v? z?man?tli t?hsil sisteml?ri mövcuddur. Eyni zamanda iqtisadiyyat?n i?çi qüvv?sin? t?l?bat? v? ?m?k bazar? el? dinamik inki?af edir ki, orta ixtisas v? pe?? t?hsili m?kt?bl?ri oxumaq ist?y?n bütün ?agirdl?ri q?bul ed? bilir. Az?rbaycanda is? bu kimi m?kt?bl?r son ill?r ?sas t?hsili bitirdikd?n sonra m?kt?b h?yat?ndan k?narla?ma?a üstünlük ver?n 55-60 min 15-16 ya?l? g?ncin ?n yax?? halda 12-13 min n?f?rini (21-22%-ni) q?bul etm?k iqtidar?nda olub.


T?dqiqatda qeyd edilir ki, orta t?hsil sistemind? ??ffafl?q v? ictimai n?zar?t imkanlar?n?n t?min olunmas? sah?sind? ciddi probleml?r var. R?smi statistikada regionlar üzr? mü?lliml?rin say?, rayonlar üzr? t?hsil x?rcl?ri, ayr?-ayr? m?kt?bl?rin büdc?si, m?kt?bl?r v? rayonlar üzr? mü?lliml?rin pe??-ixtisas s?viyy?si v? profili il? ba?l? m?lumatlar? tapmaq mümkün deyil.


T?dqiqat?n mü?llifl?rind?n biri Az?r Mehtiyev deyir ki, h?tta informasiya sor?ular? ?sas?nda bel? m?lumatlar? ?ld? etm?k v?t?nda? c?miyy?ti institutlar?na da müy?ss?r olmur:


"Orta m?kt?bl?rd? ail?l?rin ian?l?ri hesab?na fondlar yarad?l?r, amma ?ks?r hallarda h?min fondlar?n istifad?si bar?d? valideynl?r? hesabat verilmir. Direktorlar m?kt?bin n? t?dris, n? maliyy? f?aliyy?ti bar?d? ictimaiyy?t?, yaxud pedaqoji hey?t? hesabat verir. T?hsil Nazirliyinin özünün hesabatlar? formal xarakter da??y?r v? orta t?hsil sistemin? effektiv ictimai n?zar?tin t?min olunmas?na imkan vermir.


Yuxar?da qeyd olunan m?lumatlardan h?r hans?na nazirliyin yüzl?rl? s?hif?d?n ibar?t çoxlu sayda hesabatlar?nda rast g?lm?k mümkünsüzdür. ?ksin?, son ill?rd? TN sayt?nda m?lumatlar?n ?lçatanl???n?n m?hdudla?mas?na yön?lik b?zi d?yi?iklikl?r edilib. M?s?l?n, h?r il m?kt?b tikintisin? ayr?lan v?saitl?rin rayonlar v? m?kt?bl?r üzr? bölgüsü art?q 2 ildir saytdan y????d?r?l?b. Yaxud 11-ci sinifl?rd? t??kil olunan m?rk?zl??dirilmi? imtahanlar?n n?tic?l?ri 2008-ci ild? h?m m?kt?bl?r, h?m f?nl?r üzr? t?qdim olunmu?du. Amma sonrak? il üzr? imtahanlar?n n?tic?l?rin? dair hesabatda nazirlik ayr?-ayr? m?kt?bl?rd? ?agirdl?rin imtahanda i?tirak v? imtahandan k?silm? faizini ?ks etdirm?kl? kifay?tl?nib, h?r bir m?kt?bin ?agirdl?rinin ayr?-ayr? f?nl?r üzr? ?ld? etdiyi n?tic?l?r hesabatdan ç?xar?l?b".


Halbuki TQDK ali m?kt?bl?r? q?bulun n?tic?l?rini bu prinsip ?sas?nda d?rc edir v? bu cür unifikasiya olunmu? statistika eyni m?kt?bin h?r iki imtahanda göst?rdiyi n?tic?l?ri müqayis? etm?y? imkan verirdi.


 
A.Akif
“Ayna” q?zeti
??nb?, 08.01.2011
Tarix: 08 Yanvar 2011  |  Baxış sayı: 1289
© Müəllif hüquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə "İqtisadi Forum"a istinad mütləqdir.
EKSPERT RƏYİ
Samir ƏLİYEV
"İqtisadi forum" jurnalının baş redaktoru

Mərkəzi Bankın depozit hərracları niyə cəlbedicidir?

Bu gün ilin 24-cü depozit hərracı keçirildi. Hərracda tələb təklifdən 2,5 dəfə çox olub. Mərkəzi Bank 200 milyon manat həcmində depozit cəlb etməyi elan etsə də, bankların təklifi 504,7 milyon manat olub. Elə buna görə də illik faiz dərəcəsi 12,98%-dən 12,7%-ə düşüb. Bugünkü hərrac nəticəsində banklar 14 günə təxminən 975 min manat qazanacaq. Ümumilikdə isə Mərkəzi Bank tərəfindən 2017-ci ilin yola saldığımız dövründə 4 milyard manata yaxın vəsait depozit şəklində cəlb edilib və buna görə banklara 21,9 milyon manat faiz ödənilib.


Rövşən AĞAYEV
İTYİB-nin sədr müavini
Pensiya yaşı artsın, artmasın?

Hazırda Azərbaycanda pensiyaya çıxma yaşı kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60-dır. Dünya ölkələri ilə müqayisə etsək, bu çox aşağı göstəricidirmi? Qətiyyən yox.
Müqayisə üçün deyim ki, Avstriya, Belçika, Almaniya və Danimarkada həm qadınlar həm də kişilər üçün 65 yaş, Briytaniyada kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60 yaşdı. Keçid ölkələrindən Gürcüstanda kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60, Belorusda kişilər üçün 60, qadınlar üçün 55, Qazaxıstanda kişilər üçün 63, qadınlar üçün 58, Latviyada həm qadınlar, həm də kişilər üçün 62 yaşdır.

Azər MEHTİYEV
İTY İB-in sədri
Rəqabət mədəniyyəti, mədəni rəqabət

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatındakı iqtisadi fəallığın və əldə edilmiş iqtisadi artımların neft sektoruna və buradan əldə edilən böyük neft gəlirlərinə əsaslandığı heç kəsə sirr deyil. 2012-ci ildə ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) təqribən yarısı, sənaye məhsulunun 88 faizi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin təqribən 3/4-ü neft sektorunun hesabına formalaşıb.


ARXİV