Ana səhifə | Biz kimik? | Layihələr | Nəşrlər | Linklər | Əlaqə
AZ | EN | RU
ELANLAR

TƏDQİQATÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

 Iqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

“Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları ilə ticarət mübadiləsinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri”

adlı tədqiqatın hazırlanması üçün ekspertlərlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin və xüsusilə ərzaq məhsulları üzrə ticarət münasibətlərinin ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri və çətinlikləri öyrənməkdən ibarətdir.


davamı
VALYUTA
  1 USD
  1 EUR
  1 RUB
  1 GBP
  100 JPY
22.10.2019 02:04
SORĞU
Bələdiyyəyə əmlak vergisi ödəyirsinizmi?
Bəli, ödəyirəm
Xeyr, çünki yığan yoxdur
Xeyr, çünki bələdiyyəyə inamım azdır
Deyə bilmərəm
NƏŞRLƏR
TəDQIQATLAR

Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olmasına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi2010-cu il dövl?t büdc?si layih?si bar?d? Milli Büdc? Qrupunun R?Y?


Daha bir neç? bank?n ba?lanmas? gözl?nil?ndir
“Mü?ahid?l?r ?sas?nda bu banklar?n ba?lanmas?n? proqnozla?d?rmaq mümkün idi. Çünki ba?lanan banklar ?man?tl?rin S??ortalanmas? Fondunun üzvü deyil. Güman etm?k olar ki, Fondun üzvü olmayan daha bir bank?n lisenziyas? geri al?nacaq”. ?qtisadi T???bbüsl?r? Yard?m ?ctimai Birliyinin eksperti Samir ?liyev bu bar?d? “?qtisadi forum” jurnal?na banklar?n ba?lanmas?na münasib?t bildir?rk?n aç?qlay?b.

Onun sözl?rin? gör?, M?rk?zi Bank maksimum d?r?c?d? banklar?n, xüsus?n d? z?if banklar?n maliyy? v?ziyy?ti bar?d? m?lumatlar? ictimaiyy?td?n gizl?dir. “M?rk?zi Bank bunu h?min banklar?n reputasiyas?n?n z?d? alma ehtimal? v? bunun insanlar aras?nda ajiotaj yaradaca?? il? ?laq?l?ndirir. Ancaq mü?ahid?l?r onu göst?rir ki, ba?lanan h?r 3 bank ?man?tl?rin S??ortalanmas? Fondunun üzvü deyil. Bu is? o dem?k idi ki, h?min banklarda yat?r?lan ?man?tl?r dövl?t t?r?find?n qorunmur v? onlar?n qaytar?lmas?na m?suliyy?ti bir ba?a bank?n özü da??y?r. Son m?lumata gör?, haz?rda 43 bank Fondun üzvüdür. Dem?li, daha 1 bank h?l? d? Fondun üzvü deyil v? güman etm?k olar ki, lisenziyas? geri al?nacaq növb?ti maliyy? t??kilat? h?min bank olacaq”. 

Ekspert? gör?, bu proses davam ed?c?k. “M?rk?zi Bank y?qin ki bununla kifay?tl?nm?y?c?k. “Debütbank” v? “Kövs?rbank”?n ba?lanmas?na start veril?nd? bunun son olmad??? gözl?nil?n idi v? yax?n zamanlarda daha bir neç? bank?n ba?lanaca?? proqnozla?d?r?l?rd?. T?bii ki, banklar?n lisenziyas?n?n geri al?nmas? s?lahiyy?ti müst?sna olaraq M?rk?zi Banka m?xsusdur. M?rk?zi Bank ehtiyac bildiyi bank?n ba?lanmas? bar?d? ist?diyi vaxt q?rar ver? bil?r. Ancaq burada ?sas amil banklar?n maliyy? v?ziyy?tinin pis olmas? yox, h?min t??kilar?n arxas?n?n n? q?d?r güclü olmas?d?r. Arxas? z?if olan banklar t?bii ki ba?lanacaq. Y?ni M?rk?zi Bank özün? qar?? t?yziqi hiss ed?n? q?d?r bu prosesi davam etdir?c?k” dey?n S.?liyev? gör?, ?slind? bu proses? öt?n il start verils? d? n?d?ns? bir q?d?r ert?l?ndi. “M?rk?zi Bank 2010-cu ilin pul-kredit siyas?ti bar?d? b?yanat?nda banklar?n konsolidasiyas?n? n?z?rd? tuturdu. Ancaq banklar könüllü birl??m?y? getm?dil?r. H?m d? birl??m? x?b?rl?ri ictimaiyy?td? mü?yy?n ajiotaj yaratd???ndan M?rk?zi Bank sonrada niyy?tind?n bir müdd?t ?l ç?kdi. Ancaq banklar?n say?n?n azald?lmas? prosesinin günd?md?n ç?xmad??? b?lli idi. Bunu iqtisadi z?rur?tl? yana??, banklar?n v?ziyy?tinin ür?kaçan olmamas? da ??rtl?ndiridi. Görünür, bu il Bank konkret add?m atma?a q?rar verib”.

Qon?u dövl?tl?rd?, o cüml?d?n Rusiyada ox?ar prosesl?rin getdiyini xat?rladan ekspert? gör?, bu proses xeyli l?ngidilib. “B?zi banklar?n v?ziyy?tinin yax?? olmamas? bu günün i?i deyil. Bu art?q bir neç? ildir ki, davam edir. Böhran onlar?n v?ziyy?tini daha da g?rginl??di. Yax?? ki, böhran çox davam etm?di v? neft pullar? hökum?t? v?ziyy?ti n?zar?td? saxlama?a imkan verdi. ?ks halda böhran bank sistemini çökdür? bil?rdi. Bu is? arzuolunmaz n?tic?l?r? g?tirib ç?xarmaqla yana?? h?m d? ?halinin az olan etimad?n? bird?f?lik itir? bil?rdi. Ancaq yen? d? h?ssas banklar var v? onlar bank f?aliyy?tind?n çox holdinql?r üçün kassa rolunu oynay?r. H?min holdinql?rin h?r hans? s?b?bd?n müflis olmas? h?min banklar? s?radan ç?xara bil?r. Buna gör? M?rk?zi Bank t?l?bl?ri bir q?d?r s?rtl??dirm?kl? yana?? banklar?n azald?lmas? prosesini davam etdirm?lidir”

Banklar?n h?l? d? kapitalla?ma probleminin qald???n? bildir?n ekspert hesab edir ki, M?rk?zi Bank ?sas diqq?ti bu istiqam?t? yön?ltm?lidir. “M?rk?zi Bank Bazel III prinsipi ?sas?nda tövsiy? edilmi? yana?malar? t?tbiq etm?k niyy?tini aç?qlay?b. Bu gün Az?rbaycan banklar?n?n 90%-i bu prinsip? uy?un g?lmir. Bizim banklar Avropan?n heç bir bank? il? r?qab?t apara bilm?z. Bütün parametrl?r üzr? banklar?m?z geri qal?r. Ba?lanm?? banklar? n?z?r? almasaq h?l? d? 3 bank?n m?cmu kapital? minimal h?dd? cavab vermir. Kredit qoyulu?unun, ?man?tl?rin, aktivl?rin ÜDM-d? pay? çox azd?r. Problemli kreditl?rin h?cmi r?smi m?lumata gör?, 5,4%-? çat?b. Halbuki reall?qdan bu göst?rici 20%-? yax?nd?r. Bütün bunlar bank sektorunun gücl?ndirilm?sinin v? r?qab?tqabiliyy?tinin art?r?lmas?n? z?ruri edir.

Banklar?n say?n?n 2 d?f?y?d?k azald?lmas?n?n z?ruriliyini vur?ulayan ekspert hesab edir ki, z?if v? ?h?miyy?tsiz banklar?n konsolidasiyas? prosesi h?yata keçirilm?lidir.

Tarix: 03 Fevral 2011  |  Baxış sayı: 2009
© Müəllif hüquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə "İqtisadi Forum"a istinad mütləqdir.
EKSPERT RƏYİ
Samir ƏLİYEV
"İqtisadi forum" jurnalının baş redaktoru

Mərkəzi Bankın depozit hərracları niyə cəlbedicidir?

Bu gün ilin 24-cü depozit hərracı keçirildi. Hərracda tələb təklifdən 2,5 dəfə çox olub. Mərkəzi Bank 200 milyon manat həcmində depozit cəlb etməyi elan etsə də, bankların təklifi 504,7 milyon manat olub. Elə buna görə də illik faiz dərəcəsi 12,98%-dən 12,7%-ə düşüb. Bugünkü hərrac nəticəsində banklar 14 günə təxminən 975 min manat qazanacaq. Ümumilikdə isə Mərkəzi Bank tərəfindən 2017-ci ilin yola saldığımız dövründə 4 milyard manata yaxın vəsait depozit şəklində cəlb edilib və buna görə banklara 21,9 milyon manat faiz ödənilib.


Rövşən AĞAYEV
İTYİB-nin sədr müavini
Pensiya yaşı artsın, artmasın?

Hazırda Azərbaycanda pensiyaya çıxma yaşı kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60-dır. Dünya ölkələri ilə müqayisə etsək, bu çox aşağı göstəricidirmi? Qətiyyən yox.
Müqayisə üçün deyim ki, Avstriya, Belçika, Almaniya və Danimarkada həm qadınlar həm də kişilər üçün 65 yaş, Briytaniyada kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60 yaşdı. Keçid ölkələrindən Gürcüstanda kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60, Belorusda kişilər üçün 60, qadınlar üçün 55, Qazaxıstanda kişilər üçün 63, qadınlar üçün 58, Latviyada həm qadınlar, həm də kişilər üçün 62 yaşdır.

Azər MEHTİYEV
İTY İB-in sədri
Rəqabət mədəniyyəti, mədəni rəqabət

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatındakı iqtisadi fəallığın və əldə edilmiş iqtisadi artımların neft sektoruna və buradan əldə edilən böyük neft gəlirlərinə əsaslandığı heç kəsə sirr deyil. 2012-ci ildə ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) təqribən yarısı, sənaye məhsulunun 88 faizi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin təqribən 3/4-ü neft sektorunun hesabına formalaşıb.


ARXİV