Ana səhifə | Biz kimik? | Layihələr | Nəşrlər | Linklər | Əlaqə
AZ | EN | RU
ELANLAR

TƏDQİQATÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

 Iqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

“Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları ilə ticarət mübadiləsinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri”

adlı tədqiqatın hazırlanması üçün ekspertlərlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin və xüsusilə ərzaq məhsulları üzrə ticarət münasibətlərinin ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri və çətinlikləri öyrənməkdən ibarətdir.


davamı
VALYUTA
  1 USD
  1 EUR
  1 RUB
  1 GBP
  100 JPY
11.08.2020 11:12
SORĞU
Bələdiyyəyə əmlak vergisi ödəyirsinizmi?
Bəli, ödəyirəm
Xeyr, çünki yığan yoxdur
Xeyr, çünki bələdiyyəyə inamım azdır
Deyə bilmərəm
NƏŞRLƏR
TəDQIQATLAR


Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olmasına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi2010-cu il dövl?t büdc?si layih?si bar?d? Milli Büdc? Qrupunun R?Y?


Dövl?t v? b?l?diyy? mü?ssis?l?rinin qeydiyyat? dayand?r?l?b
?TY?B: Dövl?t v? yerli özünüidar? orqanlar?n?n t?s?rrüfat c?miyy?tl?rinin i?tirakç?lar? kimi ç?x?? etm?k hüququ t?min edilm?lidir
 
Fevral ay?n?n 17-d?n sonra Vergil?r Nazirliyi dövl?t v? b?l?diyy? mü?ssis?l?rinin qeydiyyat? tamamil? dayand?r?l?b. Buna s?b?b “Normativ hüquqi aktlar haqq?nda” qanunun qüvv?y? minm?sidir. “?qtisadi forum” jurnal?n?n m?lumat?na gör?, bu bar?d? ?qtisadi T???bbüsl?r? Yard?m ?ctimai Birliyi aç?qlama yay?b.

Birliyin aç?qlamas?na gör?, “Normativ hüquqi aktlar haqq?nda” Konstitusiya Qanununun qüvv?y? minm?sind?n sonra dövl?t v? b?l?diyy? mü?ssis?l?rinin qeydiyyat? tamamil? dayand?r?l?b. Buna s?b?b qanunvericilikd? dövl?t v? b?l?diyy? qurumlar? t?r?find?n kommersiya mü?ssis?l?rinin yarad?lmas?n? qada?an ed?n Mülki M?c?ll?nin bel? c?miyy?tl?rin yarad?lmas? hüququnu tan?yan qanunlardan üstün qüvv?y? malik olmas?d?r. Vergil?r Nazirliyi Mülki M?c?ll?ni r?hb?r tutaraq dövl?t qurumlar? v? b?l?diyy?l?r t?r?find?n kommersiya mü?ssis?l?rini qeydiyyata almaqdan imtina edir.

Aç?qlama qeyd olunur ki, Mülki M?c?ll?nin 64.6-ci madd?sind? göst?rilir: “Dövl?t orqanlar? v? yerli özünüidar? orqanlar? t?s?rrüfat ortaql?qlar?n?n v? c?miyy?tl?rinin i?tirakç?lar? kimi ç?x?? ed? bilm?zl?r.”. M?c?ll?nin 64-cü madd?sinin 4-cü b?ndind? ?lav? olaraq göst?rilir ki, yaln?z f?rdi sahibkarlar v? (v? ya) kommersiya t??kilatlar? tam ortaql?qlar?n i?tirakç?lar? v? kommandit ortaql?qlar?nda tam ortaqlar ola bil?rl?r. Bu is? dövl?t orqanlar? v? b?l?diyy? qurumlar?n?n c?miyy?t, o cüml?d?n s?hmdar v? ya m?hdud m?suliyy?tli c?miyy?t yaratma?? qada?an edir.

Halbuki bir s?ra qanunlar, o cüml?d?n b?l?diyy? qanunvericiliyi yerli özünüidar? qurumlar?n?n öz f?aliyy?tl?rinin h?yata keçirm?k üçün kommersiya mü?ssis?si yaratmaq hüququnu tan?y?r. M?s?l?n, “B?l?diyy?l?rin maliyy?sinin ?saslar? haqq?nda” (madd? 7.1. Yerli büdc?nin g?lirl?ri) v? «Yerli (b?l?diyy?) vergil?r v? öd?ni?l?r haqq?nda» (Madd? 8. Yerli vergil?rin t?rkibi) Az?rbaycan Respublikas?n?n qanunlarda b?l?diyy?l?rin g?lir m?nb?l?rind?n biri kimi b?l?diyy? mülkiyy?tind? olan hüquqi ??xsl?rin m?nf??t vergisi göst?rilib. Dig?r misal: “B?l?diyy?l?rin su t?s?rrüfat? haqq?nda” Az?rbaycan Respublikas?n?n Qanununun 7.2-ci madd?sind? qeyd edilir ki, b?l?diyy?l?r su t?s?rrüfat? obyektl?rinin idar? olunmas?n? h?yata keçirm?k üçün mü?ssis? yarada bil?r. Eyni zamanda Az?rbaycan Respublikas?n?n Vergi M?c?ll?si d? (madd? 8) b?l?diyy? mülkiyy?tind? olan hüquqi ??xsl?rin m?nf??t vergisini yerli vergil?r qismind? t?sdiq edir.

?vv?ll?r yuxar?da göst?ril?n ziddiyy?tl?r? baxmayaraq Vergil?r Nazirliyi bu qurumlar?n mü?ssis? yaratmaq hüququnu tan?yan qanunlar?n sonradan q?bulunu ?sas götür?r?k dövl?t v? b?l?diyy? mü?ssis?l?rini qeydiyyata al?rd? “Normativ hüquqi aktlar haqq?nda” Konstitusiya Qanunun fevral?n 17-d? qüvv?y? minm?si il? ?laq?dar bu prosesi dayand?r?b. Çünki ad?ç?kil?n qanunun 2.5-ci madd?sin? gör?, Az?rbaycan Respublikas?n?n Mülki M?c?ll?si mülki hüquq normalar?n? ?ks etdir?n dig?r m?c?ll? v? qanunlarla ziddiyy?t t??kil etdikd? Az?rbaycan Respublikas?n?n Mülki M?c?ll?si t?tbiq edilir. Bu madd? Mülki M?c?ll?nin üstünlüyün göst?rm?kl? yana?? dövl?t v? b?l?diyy? mü?ssis?sinin yarad?lmas?n? qada?an edir.

?qtisadi T???bbüsl?r? Yard?m ?ctimai Birliyi t?cili olaraq Mülki M?c?ll?y? müvafiq d?yi?ikliyin edilm?sini v? dövl?t orqanlar? v? yerli özünüidar? orqanlar?n?n t?s?rrüfat ortaql?qlar?n?n v? c?miyy?tl?rinin i?tirakç?lar? kimi ç?x?? etm?k hüququnu m?hrum ed?n qada?an?n aradan qald?r?lmas?n? t?klif edir.

Tarix: 25 Fevral 2011  |  Baxış sayı: 1714
© Müəllif hüquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə "İqtisadi Forum"a istinad mütləqdir.
EKSPERT RƏYİ
Samir ƏLİYEV
"İqtisadi forum" jurnalının baş redaktoru

Mərkəzi Bankın depozit hərracları niyə cəlbedicidir?

Bu gün ilin 24-cü depozit hərracı keçirildi. Hərracda tələb təklifdən 2,5 dəfə çox olub. Mərkəzi Bank 200 milyon manat həcmində depozit cəlb etməyi elan etsə də, bankların təklifi 504,7 milyon manat olub. Elə buna görə də illik faiz dərəcəsi 12,98%-dən 12,7%-ə düşüb. Bugünkü hərrac nəticəsində banklar 14 günə təxminən 975 min manat qazanacaq. Ümumilikdə isə Mərkəzi Bank tərəfindən 2017-ci ilin yola saldığımız dövründə 4 milyard manata yaxın vəsait depozit şəklində cəlb edilib və buna görə banklara 21,9 milyon manat faiz ödənilib.


Rövşən AĞAYEV
İTYİB-nin sədr müavini
Pensiya yaşı artsın, artmasın?

Hazırda Azərbaycanda pensiyaya çıxma yaşı kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60-dır. Dünya ölkələri ilə müqayisə etsək, bu çox aşağı göstəricidirmi? Qətiyyən yox.
Müqayisə üçün deyim ki, Avstriya, Belçika, Almaniya və Danimarkada həm qadınlar həm də kişilər üçün 65 yaş, Briytaniyada kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60 yaşdı. Keçid ölkələrindən Gürcüstanda kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60, Belorusda kişilər üçün 60, qadınlar üçün 55, Qazaxıstanda kişilər üçün 63, qadınlar üçün 58, Latviyada həm qadınlar, həm də kişilər üçün 62 yaşdır.

Azər MEHTİYEV
İTY İB-in sədri
Rəqabət mədəniyyəti, mədəni rəqabət

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatındakı iqtisadi fəallığın və əldə edilmiş iqtisadi artımların neft sektoruna və buradan əldə edilən böyük neft gəlirlərinə əsaslandığı heç kəsə sirr deyil. 2012-ci ildə ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) təqribən yarısı, sənaye məhsulunun 88 faizi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin təqribən 3/4-ü neft sektorunun hesabına formalaşıb.


ARXİV