Ana səhifə | Biz kimik? | Layihələr | Nəşrlər | Linklər | Əlaqə
AZ | EN | RU
ELANLAR

TƏDQİQATÇILARIN NƏZƏRİNƏ!

 Iqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyi

“Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşları ilə ticarət mübadiləsinin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri”

adlı tədqiqatın hazırlanması üçün ekspertlərlə əməkdaşlıq etmək niyyətindədir.

Tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın ticarət əlaqələrinin və xüsusilə ərzaq məhsulları üzrə ticarət münasibətlərinin ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinə təsiri və çətinlikləri öyrənməkdən ibarətdir.


davamı
VALYUTA
  1 USD
  1 EUR
  1 RUB
  1 GBP
  100 JPY
11.08.2020 11:12
SORĞU
Bələdiyyəyə əmlak vergisi ödəyirsinizmi?
Bəli, ödəyirəm
Xeyr, çünki yığan yoxdur
Xeyr, çünki bələdiyyəyə inamım azdır
Deyə bilmərəm
NƏŞRLƏR
TəDQIQATLAR
Dövlət büdcəsinin effektiv, şəffaf və məsuliyyətli idarə olunması hər bir ölkənin sosial-iqtisadi sahədə strateji hədəflərinə yetişməsi üçün həlledici şərtlərdən biridir. Azərbaycan kimi iqtisadiyyatı və büdcə gəlirləri təbii resurslardan asılı olan ölkələr üçün dövlət büdcəsinin səmərəli idarəçilik mexanizmlərinin yaradılması xüsusilə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu heç də yalnız dövlət büdcəsinin maliyyə mənbələrinin şaxələndirilməsinin təmin edilməsini deyil, həm də büdə vəsaitlərinin daha səmərəli və şəffaf idarə edilməsi mexanizmlərinin yaradılmasını zəruri edir.
Azərbaycanda 1606 bələdiyyə fəaliyyət göstərir. 2021-ci ildə bələdiyyələrin büdcə gəlirləri ölkə üzrə ümumilikdə 41,7 milyon manat, bir bələdiyyənin illik gəliri orta hesabla 26 min manat olub. Yerli büdcə gəlirlərinin həcmində kəskin fərqlər var. Kənd bələdiyyələrin büdcə gəlirləri kiçik olsa da şəhər bələdiyyələrin büdcə gəlirləri kifayət qədər yüksəkdir. Bakı şəhəri üzrə bələdiyyələrin orta illik büdcə gəlirləri 218 min manat olduğu halda Qobustanda 5 min manata bərabər olub . Büdcə gəlirlərinin həcmindən asılı olmayaraq onların şəffaf xərclənməsi, əhaliyə dövrü olaraq hesabat verilməsi çox vacibdir. Çünki bələdiyyə büdcələrinin vəsaitləri ictimai vəsaitlərdir, onlar bələdiyyə ərazisində yaşayan əhalinin ödədikləri vergi və ödənişləri hesabına formalaşır.


Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olmasına təsir göstərən amillərin qiymətləndirilməsi2010-cu il dövl?t büdc?si layih?si bar?d? Milli Büdc? Qrupunun R?Y?


“KORRUPS?YA ?L? MÜBAR?Z? BEL? APARILMIR”
Az?r Mehdiyev: “Az?rbaycanda idar?etm? sistemi özü bütövlükd? korrupsiya mexanizmin? ?saslan?r”

Az?rbaycanda antikorrupsiya kampaniyas?n?n 1 ay? arxada qald?. Yanvar?n 27-d? Prezident Administrasiyas?n?n r?hb?ri Ramiz Mehdiyevin s?drliyi il? keçiril?n korrupsiyaya qar?? mübariz? t?dbirl?ri sonradan bütün hökum?t strukturlar?n? ?hat? etdi. Bir çox nazirlikl?rd? m?murlar?n c?zaland?r?lmas?, rü?v?tin l??v olunmas? x?b?rl?ri g?ldi. Ancaq öt?n bir ay daha çox ciddi bahala?ma il? yadda qald?. B?zi ekspertl?r? gör?, bahala?ma oliqarx m?murlar?n antikorrupsiya kampaniyas?na etiraz?d?r.

Mövzunu q?zetimiz? ??rh ed?n iqtisadç? ekspert Az?r Mehdiyev öt?n bir ayda apar?lan antikorrupsiya kampaniyas? ç?rçiv?sind? real add?mlar at?lmad??? q?na?tind?dir: “?n çox diqq?t ç?k?n gömrük m?nt?q?l?rind? ölk?y? g?tiril?n avton?qliyyat vasit?l?rinin qeydiyyat? il? ba?l? ”bir p?nc?r?" sisteminin t?tbiqi il? ba?l? q?rar oldu. G?l?c?kd? bu q?rar?n nec? h?yata keçirilm?sini bir t?r?f? qoysaq, ümumilikd? s?n?di antikorrupsiya t?dbiri kimi d?y?rl?ndirm?k olar. Ancaq antikorrupsiya kampaniyas? ç?rçiv?sind? h?yata keçiril?n dig?r t?dbirl?ri görüntü xatirin? at?lan add?mlar hesab etm?k olar".

A.Mehdiyevin sözl?rin? gör?, antikorrupsiya t?dbirl?ri korrupsioner v? ya rü?v?txor m?murlarla mübariz? ??klind? deyil, mühiti yaradan mexanizml?ri aradan qald?rma?a yön?lm?lidir: “Bu m?nada söhb?t korrupsiyan?n aradan qald?r?lmas?ndan gedirs?, daha fundamental add?mlar?n at?lmas?na ehtiyac var. T?bii ki, korrupsiyan?n aradan qald?r?lmas? özü q?sa müdd?tli bir i? deyil. Lakin ilk növb?d? ?halid? h?qiqi m?nada korrupsiya il? mübariz? apar?ld??? il? ba?l? inam hissi yarad?lmal?d?r. Ancaq fikir verirsinizs?, son bir ayda ba?lad?lan antikorrupsiya kampaniyas? ?hali aras?nda ciddi fikir d?yi?ikliyin? s?b?b olmad?. ?halinin böyük ?ks?riyy?ti hökum?tin h?qiq?t?n ciddi ??kild? mübariz? aparmaq ist?diyin? inanm?r”.

?qtisadç? ekspertin sözl?rin? gör?, korrupsiya ittiham? il? i?d?n qovuldu?u deyil?n m?murlar?n adlar?n?n aç?qlanmamas?, el?c? d? c?zaland?r?lan m?murlar?n daha a?a?? v?zif?li m?murlar olmas? fakt? c?miyy?td? bu kampaniyan?n real olmas?na inam? daha da azald?r: “Halbuki ?g?r m?qs?d do?rudan da korrupsiya il? mübariz?dirs?, o zaman rü?v?txor, korrupsioner m?murlar?n adlar? aç?qlanmal?d?r ki, c?miyy?td? mü?yy?n t?siri olsun. Dig?r t?r?fd?n korrupsiya ittiham? il? c?zalanan m?murlar?n dem?k olar ki, ham?s? a?a?? v?zif?l?rd? çal??anlard?r. Halbuki onlar?n r?hb?rl?ri daha böyük korrupsiyaya bula??blar. Bu bax?mdan hesab edir?m ki, ?g?r ölk?d? h?qiq?t?n korrupsiyaya qar?? mübariz? apar?lacaqsa, o zaman bu proqram c?miyy?tin idar? edilm?sinin ?saslar?na siray?t el?m?lidir. ?lk növb?d? dövl?tin icras?n? öhd?sin? götürdüyü Konstitusiyan?n icras?na ba?lan?lmal?d?r, insanlar?n real seçim imkanlar? t?min olunmal?, ölk?d? inhisarla?ma aradan qald?r?lmal?d?r. V? t?bii ki, ilk növb?d? bu islahatlar? h?yata keçir?c?k siyasi irad? ortaya qoyulmal?d?r”.

A.Mehdiyev son bir ayda ba? ver?n sür?tli bahala?man?n birba?a antikorrupsiya kampaniyas? il? ?laq?li olmas?na inanmasa da, bahala?man? yaradan amill?rin iç?risind? m?hz inhisarç?l???n durdu?unu dü?ünür: “Dünya bazar?nda neftin v? ?rzaq m?hsullar?n?n qiym?tl?rinin bahala?mas? bütövlükd? qiym?t art?m?n? qaç?lmaz edirdi. Lakin Az?rbaycanda ba? ver?n bahala?man?n ciddi bir elementi d? ölk?d? mövcud olan inhisarç?l?qd?r. Ölk?nin ?n yüks?k postlar?nda oturan m?murlar iqtisadi sferaya n?zar?t edirl?r. V? t?bii ki, bazara qiym?tl?ri d? onlar dikt? edirl?r. Bu bax?mdan hesab edir?m ki, qiym?tl?rin art?m? birba?a antikorrupsiya kampaniyas? il? ?laq?li olmasa da, iqtisadiyyatdak? inhisarla?ma mühiti bilavasit? korrupsiya il? ?laq?lidir”.

K?NAN
 
Tarix: 28 Fevral 2011  |  Baxış sayı: 2408
© Müəllif hüquqları qorunur.
Məlumatdan istifadə etdikdə "İqtisadi Forum"a istinad mütləqdir.
EKSPERT RƏYİ
Samir ƏLİYEV
"İqtisadi forum" jurnalının baş redaktoru

Mərkəzi Bankın depozit hərracları niyə cəlbedicidir?

Bu gün ilin 24-cü depozit hərracı keçirildi. Hərracda tələb təklifdən 2,5 dəfə çox olub. Mərkəzi Bank 200 milyon manat həcmində depozit cəlb etməyi elan etsə də, bankların təklifi 504,7 milyon manat olub. Elə buna görə də illik faiz dərəcəsi 12,98%-dən 12,7%-ə düşüb. Bugünkü hərrac nəticəsində banklar 14 günə təxminən 975 min manat qazanacaq. Ümumilikdə isə Mərkəzi Bank tərəfindən 2017-ci ilin yola saldığımız dövründə 4 milyard manata yaxın vəsait depozit şəklində cəlb edilib və buna görə banklara 21,9 milyon manat faiz ödənilib.


Rövşən AĞAYEV
İTYİB-nin sədr müavini
Pensiya yaşı artsın, artmasın?

Hazırda Azərbaycanda pensiyaya çıxma yaşı kişilər üçün 63, qadınlar üçün 60-dır. Dünya ölkələri ilə müqayisə etsək, bu çox aşağı göstəricidirmi? Qətiyyən yox.
Müqayisə üçün deyim ki, Avstriya, Belçika, Almaniya və Danimarkada həm qadınlar həm də kişilər üçün 65 yaş, Briytaniyada kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60 yaşdı. Keçid ölkələrindən Gürcüstanda kişilər üçün 65, qadınlar üçün 60, Belorusda kişilər üçün 60, qadınlar üçün 55, Qazaxıstanda kişilər üçün 63, qadınlar üçün 58, Latviyada həm qadınlar, həm də kişilər üçün 62 yaşdır.

Azər MEHTİYEV
İTY İB-in sədri
Rəqabət mədəniyyəti, mədəni rəqabət

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatındakı iqtisadi fəallığın və əldə edilmiş iqtisadi artımların neft sektoruna və buradan əldə edilən böyük neft gəlirlərinə əsaslandığı heç kəsə sirr deyil. 2012-ci ildə ölkənin ümumi daxili məhsulunun (ÜDM) təqribən yarısı, sənaye məhsulunun 88 faizi, dövlət büdcəsi gəlirlərinin təqribən 3/4-ü neft sektorunun hesabına formalaşıb.


ARXİV